fbpx Skip to main content

Wednesday 2nd February 2022
6pm – 7pm
Free to attend
Online via Zoom

Find out everything you need to know about the 5-9 Club – from what you’ll learn, to how to sign up for a fully funded place – at our next info event.

Bring your dinner and grab a notebook – We can’t wait to meet you!


 

About the course

The 5-9 Club is an 8 week after hours business course which takes you through the fundamental things you need to know about to make your business idea a success. You’ll be taught by industry experts alongside likeminded people in a supportive and fun environment.

This 8 week course will run one evening a week from 5pm till 9pm, and will teach you about:

 • Idea Generation
 • Sales, Marketing
 • Branding
 • Putting your Business Online
 • Business Planning
 • Pitching your idea
 • essential funding and legal advice.

On the final week, all participants will be invited to share their idea with experts to gain industry insight, professional contacts, positive feedback and guidance to leave the course with.

So what are you waiting for? Join us in person, online and even both to make your business dreams a reality. 🌟


 

This workshop will be delivered online in English via Zoom. It is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Dydd Mercher 19 o Chwefror 2022
6yp – 7yp
Am ddim i fynychu
Ar – lein via Zoom

Darganfyddwch bopeth mae angen i chi wybod am y Clwb 5-9 – o’r hyn y byddwch yn ei ddysgu, i sut i gofrestru ar gyfer lle wedi’i ariannu’n llawn – i gyd yn ein digwyddiad gwybodaeth nesaf.

Dewch â’ch cinio a llyfr nodiadau – Rydym methu aros i gwrdd â chi!


Am y cwrs

Mae’r Clwb 5-9 yn gwrs busnes 8 wythnos ar ôl oriau sy’n mynd â chi drwy’r pethau sylfaenol mae angen i chi wybod i wneud eich syniad busnes yn llwyddiannus. Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant ochr yn ochr â phobl o’r un modd mewn amgylchedd cefnogol a hwyl.

Bydd y cwrs 8 wythnos hwn yn rhedeg un noson yr wythnos o 5yp tan 9yp, a bydd yn eich dysgu am:

 • Cynhyrchu syniad
 • Gwerthu, Marchnata
 • Brandio
 • Rhoi eich Busnes Ar-lein
 • Cynllunio Busnes
 • Cyflwyno eich syniad
 • Cyllid handfodol a chyngor cyfreithiol

Ar yr wythnos olaf, gwahoddir pawb sy’n cymryd rhan i rannu eu syniad gydag arbenigwyr i gael mewnwelediad i’r diwydiant, cysylltiadau proffesiynol, adborth cadarnhaol ac arweiniad i adael y cwrs gyda.

Felly beth ydych chi’n aros amdano? Ymunwch â ni wyneb yn wyneb, ar-lein a hyd yn oed y ddau i droi eich breuddwydion busnes i realiti. 🌟


 

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei gyflwyno ar-lein yn Saesneg drwy Zoom. Fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Lesley, Tom, Janine, Dan

The 5-9 Team