fbpx Skip to main content

When: Tuesday 26th October 2021 6pm – 8pm
Where: Online & In-person at Welsh ICE

Concerned about your organisation’s emissions? Want to achieve a lower output or even better, net zero carbon! ♻

This workshop will provide an introduction to net-zero carbon, set out the policy context within the UK and identify some key risks and opportunities for businesses, to help you get ahead.

Join sustainability professional Jack Millard for this workshop, he’ll be providing a basis for making your business more sustainable.

Jack will be covering:

  • The Benefits of Net Zero
  • Carbon Policies
  • Strategies to Achieve your Carbon Goals

This workshop will be delivered online in English via Zoom. It is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Pryd: Dydd Mawrth 26ain o Hydref 2021 6yp-8yp
Ble: Ar-lein ac yn bersonol yn Welsh ICE

Pryderu am allyriadau eich sefydliad? Eisiau cyflawni allbwn is neu hyd yn oed yn well, net di-garbon! ♻

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad i net di-garbon, yn nodi’r cyd-destun polisi yn y DU ac yn nodi rhai risgiau a chyfleoedd allweddol i fusnesau, i’ch helpu i fwrw ymlaen.

Ymunwch â Jack Millard, gweithiwr cynaliadwyedd proffesiynol ar gyfer y gweithdy hwn, a bydd yn darparu sail ar gyfer gwneud eich busnes yn fwy cynaliadwy.

Bydd Jack yn ymdrin â:

  • Manteision Sero Net
  • Polisïau Carbon
  • Stratagaethau i Gyflawni eich Nodau Carbon

 

 

Cyflwynir y gweithdy hwn ar-lein yn Saesneg trwy Zoom. Fe’i hariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Jack Millard

Twin Earth