fbpx Skip to main content

When: Thursday 4th November 2021 1pm – 3pm
Where: Online

Not sure how to take your business to the next level? Learn how to jumpstart your business growth with this workshop 🚀

Everyone wants more revenue. But for many people marketing is still a mystery. For others, it feels like magic. Well, it’s not. Marketing and growth is about building systems that enable you to connect your product to the acute pain points of a specific target customer so that you can build a revenue-generating machine. There is nothing magical about this and you can learn to do it for yourself.

Join growth expert Marc Thomas for this workshop, he’ll show you exactly how to go about building these kind of systems.

Marc will be covering:

  • Brand Positioning
  • Building Effective Messaging
  • Attracting Customers with Effective Content

This session is best suited to people running SaaS businesses but the principles are transferrable to other businesses too! 🤩

 

 

This workshop will be delivered online in English via Zoom. It is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Pryd: Dydd Iau 4ydd o Dachwedd 2021 1yp – 3yp
Ble: Ar-lein

Ddim yn siŵr sut i gymryd eich busnes i’r lefel nesaf? Dysgwch sut i roi hwb i’ch busnes gyda’r gweithdy hwn 🚀

Mae pawb eisiau mwy o refeniw. Ond i lawer o bobl mae marchnata yn dal i fod yn ddirgelwch. I eraill, mae’n teimlo fel hud. Wel, nid yw hynny’n wir. Mae marchnata a thwf yn ymwneud â systemau adeiladu sy’n galluogi chi i gysylltu eich cynnyrch i’r phwyntiau poen cwsmer targed penodol fel y gallwch adeiladu peiriant cynhyrchu refeniw. Nid oes dim byd hudolus am hyn a gallwch ddysgu ei wneud drosoch eich hun.

Ymunwch â’r arbenigwr twf Marc Thomas ar gyfer y gweithdy hwn, bydd yn dangos i chi sut yn union i fynd ati i adeiladu’r math hwn o systemau.

Bydd Marc yn ymdrin â:

  • Lleoli Brand
  • Adeiladu Negeseuon Effeithiol
  • Denu Cwsmeriaid gyda Chynnwys Effeithiol

Mae’r sesiwn hon yn fwyaf addas i bobl sy’n rhedeg busnesau SaaS ond mae’r egwyddorion yn drosglwyddadwy i fusnesau eraill hefyd! 🤩

 

 

Cyflwynir y gweithdy hwn ar-lein yn Saesneg trwy Zoom. Fe’i hariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Marc Thomas

Powered by Search